ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ඇන්ඩ් පුවර්ස් ගැන මහ බැංකුවේ අප්‍රසාදය

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ඇන්ඩ් පුවර්ස් ගැන මහ බැංකුවේ අප්‍රසාදය

තවත් ණය ශ්‍රේණිගත ආයතනයක් වන ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ඇන්ඩ් පුවර්ස් ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකාලීන ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම CCC + සිට CCC මට්ටම දක්වා පහත දමා තිබෙනවා.

ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ද නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇති අතර එහි දැක්වෙන්නේ ජනවාරි 18 වනදා කල්පිරෙන ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම්කරය පියවීමට කටයුතු සූදානම් කිරීම මධ්‍යයේ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ඇන්ඩ් පුවර්ස් ශ්‍රේණිගත කිරීම සුදුසු නොවන බවයි.

Share This