ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය වාර්ෂික ක්‍රිකට් කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රකාශයට පත්කරයි.

3

ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් සිය වාර්ෂික ක්‍රිකට් කොන්ත්‍රාත්තුව ඊයේ ප්‍රකාශයට පත් කලා.

 

A ප්ලස් , A,B,C, ලෙස වර්ගකර ඇති මෙම කොන්ත්‍රාත් ලයිස්තුවට අනුව විරාට් කෝලි, රෝහිත් ශර්මා සහ ජස්ප්‍රිට් බුම්රා A ප්ලස් ක්‍රීඩකයින් ලෙස වර්ගකර තිබෙනවා.

ඔවුන්ට වාර්ෂිකව හිමි වන දීමනාව ඉන්දිය රුපියල් කෝටි 7ක්.

රවින්ද්‍ර ජඩෙජා, රවිචන්ද්‍රන් අශ්වින්, ශිකර් ධවාන්, රිෂාබ් පාන්ට්, සහ මොහෙමඩ් ශමී ඇතුලු ක්‍රීඩකයින් 10 දෙනෙකු A ශ්‍රේණියේ ක්‍රීඩකයන් ලෙස නම් කර ඇති අතර ඔවුන්ට ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 5ක් වාර්ෂිකව හිමි වනවා.

B සහ C ශේණියේ කොන්ත්‍රාත්තු ක්‍රීඩකයන් ලෙස නම් කර ඇති ක්‍රීඩකයන්ට පිළිවෙලින් ඉන්දිය රුපියල් කෝටි 3ක් සහ ඉන්දිය රුපියල් කෝටියක වාර්ෂික දීමනාවක් ලබාදීමට ඉන්දීය ක්‍රීකට් පාලක මණ්ඩලය කටයුතු කර ඇති බව සදහන්.

 

Your Comments