අදත් මධ්‍යස්ථාන 114කදී කොවිඩ් එන්නත්කරණය

අදත් මධ්‍යස්ථාන 114කදී කොවිඩ් එන්නත්කරණය

දිවයින පුරා අදත් කොවිඩ් ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නත් වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වනවා.

ඒ අනුව දිස්ත්‍රික්ක 14 ක මධ්‍යස්ථාන 114 ක දී මෙම එන්නත්කරණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක බවයි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය නිවේදනය කළේ.

එම මධ්‍යස්ථාන අතර මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ මධ්‍යස්ථාන 20 ක්, අම්පාර 13ක්, ගම්පහ 13ක් සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මධ්‍යස්ථාන 11 ක් ද ඇතුළත්

Share This