ඇමති බන්දුල සතොස සහන මල්ල අලුත් කරයි

ඇමති බන්දුල සතොස සහන මල්ල අලුත් කරයි

උත්සව සමය වෙනුවෙන් රුපියල් 1,750ක සහන සහිත බඩු මල්ලක් සතොස ශාඛා ජාලය හරහා අලෙවි කරන බව වෙළඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

රුපියල් 3,998කට එම සහන මල්ල මිලදී ගත හැකි අතර, එවැනි සහන මලු ලක්ෂයක් අලෙවි කිරීමටයි සතොස සැලසුම් කර ඇත්තේ.

භාණ්ඩ වර්ග 20ක් ඇතුළත් මෙම සහන මල්ලේ අඩංගු භාණ්ඩ පිළිබඳව අමාත්‍යවරයා මෙලෙස පැහැදිලි කළා

Share This