83 ජේ. ආර් කරපු දේවල් අදට වලංගු නෑ – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්. එම් මරික්කාර්[VIDEO]

83 ජේ. ආර් කරපු දේවල් අදට වලංගු නෑ – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්. එම් මරික්කාර්[VIDEO]

Share This