ළමා අපයෝජන පාලනය වෙනුවෙන් ජාතික දත්ත පදනමක්.

ළමා අපයෝජන පාලනය වෙනුවෙන් ජාතික දත්ත පදනමක්.

ළමා අපයෝජන පාලනය වෙනුවෙන් විධිමත් ජාතික දත්ත පදනමක් සකස් කරන බව ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය මුදිත් විදානපතිරණ මහතා ප්‍රකාශ කළා.

මෙම ජාතික දත්ත පදනම ලබන අගෝස්තු මාසයේදී ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි හෙතෙම කියා සිටියේ.

ළමා අපයෝජන වැළැක්වීම සහ එවැනි අපචාරවලට ගොදුරු වූ ළමයින් ආරක්ෂා කිරීම හා ඔවුන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිකය් සකස් කිරීමට ළමාරක්ෂක අධිකාරිය ප්‍රමුඛත්වය ලබාදී තිබෙනවා.

අපචාරවලින් ආරක්ෂා වීම වෙනුවෙන් ළමා අයිතිවාසිකම් සහ ළමා අපයෝජන වැළැක්වීමේ ක්‍රම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම දිස්ත්‍රික්ක 25ට අයත් ළමාරක්ෂක අධිකාරී කාර්යාලවලට පැවරී ඇති වගකීමක්.

සභාපතිවරයා සඳහන් කළේ ළමා අපයෝජන වැළැක්වීමට සහ අපචාරවලට ගොදුරු වූවන් ආරක්ෂා කිරීම සහ ඔවුන්ගේ අයිතීන් රැක ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම අදාළ වැඩපිළිවෙලේ අරමුණ බවයි.

එමෙන්ම අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී එම කාර්යය සඳහා අදාළ අමාත්‍යංශවල පළාත් සභාවල පළාත් පාලන ආයතනවල දිසා හා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සහ රජයේ හා පෞද්ගලික අංශයේ සංවිධානවල උපදෙස් විමසීමටද සැලසුම් කර තිබෙනවා.

Share This