හොරු හොරු කියලා ලේබල් අලවලා අවලාද නැගුවත් අපි දන්නවා අපි ජනතාව වෙනුවෙන් මොනවාද කළේ කියන එක – හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ[VIDEO]

හොරු හොරු කියලා ලේබල් අලවලා අවලාද නැගුවත් අපි දන්නවා අපි ජනතාව වෙනුවෙන් මොනවාද කළේ කියන එක – හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ[VIDEO]

Share This