හදිසියේ ඇද වැටෙන පුද්ගලයන්ට ප්‍රථමාධාර දීමට දරුවන්ට පුහුණුවක්

හදිසියේ ඇද වැටෙන පුද්ගලයන්ට ප්‍රථමාධාර දීමට දරුවන්ට පුහුණුවක්

හදිසියේ ඇද වැටෙන පුද්ගලයින්ගේ රෝග විනිශ්චය සහ රෝහල්ගත වනතුරු අවශ්‍ය හදිසි ප්‍රතිකාර සම්බන්ධයෙන් දරුවන්ට මනා පුහුණුවක් ලබාදීමේ දැඩි අවශ්‍යතාවයක් පවතින බව නිර්වින්දන සහ දැඩි සත්කාර රෝග පිළිබද විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ ආයතනය පවසනවා.

දරුවන්ගේ තීරණ ගැනීමේ කඩිනම්භාවය ඊට ප්‍රධාන හේතූවක් බවයි එම ආයතනයේ සාමාජික විශේෂඥ වෛද්‍ය නිල්මිණී විජේසූරිය මහත්මිය පැවසුවේ.

Share This