සූජීව ගොඩලියැද්ද ක්‍රීඩා සම්බන්ධ වැරදි වැළැක්වීමේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකයට

සූජීව ගොඩලියැද්ද ක්‍රීඩා සම්බන්ධ වැරදි වැළැක්වීමේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකයට

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විධායක කමිටු සාමාජික සූජීව ගොඩලියැද්ද මහතා ක්‍රීඩා සම්බන්ධ වැරදි වැළැක්වීමේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකයට අද කැඳවා තිබෙනවා.


සූජීව ගොඩලියැද්ද මහතා විමර්ශන ඒකකයට කැඳවා ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ලිපි ලේඛන පිටතට රැගෙන යාමේ සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සඳහායි.


ක්‍රිකට් ආයතනයේ ලිපි ලේඛන පිටතට රැගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් මින් පෙර මාධ්‍ය වාර්තා පළ වුණා.


විශේෂ විමර්ශන ඒකකය මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන නිලධාරීන් කිහිප දෙනකුගෙන්ද ප්‍රකාශ සටහන් කර ගෙන තිබෙනවා.


සූජීව ගොඩලියැද්ද මහතාගේ රියැදුරු සහ පෞද්ගලික ලේකම්වරිය ද විශේෂ විමර්ශන ඒකකයට කැඳවා ප්‍රකාශ සටහන් කර ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වුණේ.

Share This