සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ගේ දුක…

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ගේ දුක…

පවතින කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හමුවේ ආර්ථිකයට අදාල තීරණ ගැනීමේදී තම කණ්ඩායම් ඊට සම්බන්ධ කරගන්නා ලෙස සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් රජයෙන් ඉල්ලීමක් කළා.

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඉදිකිරීම් සංගමයේ සභාපති සුසන්ත ලියනාරච්චි මහතා පැවසූවේ ඇතැම් තීරණ හමුවේ තම කර්මාන්ත පවත්වාගෙන යාමේ දුෂ්කරතාවක් මතුව ඇති බවයුි.

Share This