සුනිල් පෙරේරාගේ “ගාලු පාරේ” එළියට

සුනිල් පෙරේරාගේ “ගාලු පාරේ” එළියට

ජනප්‍රිය සංගීත කණ්ඩායමක් වන ‘‘The Gypsies” (ජිප්සීස්) සුනිල් පෙරේරා මහතා විසින් පටිගත කරන ලද අවසන් ගීතය එළිදක්වා තිබෙනවා.

2021 සැප්තැම්බර් මාසයේදී සුනිල් පෙරේරා මහතා අප අතරින් වුනා.

“ගාලු පාරේ” ගීතය සුනිල් පෙරේරා ඔහුගේ “ජිප්සීස්” කණ්ඩායම සමඟ ගායනා කරන අවසාන ගීතයයි.

Share This