“සිරි ලක දේ සිරි සැප දේ” කියන එකට මොකද වුනේ – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල[VIDEO]

“සිරි ලක දේ සිරි සැප දේ” කියන එකට මොකද වුනේ – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල[VIDEO]

Share This