සියලූම සිසුන් අද සිට පාසල් වෙත – උදැසන සහ දිවා ආහාරය නිවෙසින් රැගෙන ඒන්න

සියලූම සිසුන් අද සිට පාසල් වෙත – උදැසන සහ දිවා ආහාරය නිවෙසින් රැගෙන ඒන්න

01 ශ්‍රේණියේ සිට 13 වන ශ්‍රේණිය දක්වා සියලූම සිසුන් සදහා අද සිට සාමාන්‍ය පරිදි අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා පවසනවා.

කෙසේවෙතත් පාසල් වල ආපනශාලා විවෘතකීරීමට අවසර ලබා දී නොමැති බවයි මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා කියා සිටියේ.

එබැවින් උදැසන සහ දිවා ආහාරය නිවෙසින් රැගෙන ඒමට කටයුතු කල යුතු කරන ලෙස ඔහු සිසුන්ට සහ දෙමාපියන්ට දැනුම් දෙනවා.

Share This