සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අද පස්වරුවේ නිකුත් කිරීමට සැලසුම්

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අද පස්වරුවේ නිකුත් කිරීමට සැලසුම්

2021 වර්ෂයට අදාල සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිපළ තවත් පැයක පමණ කාලයකට පසුව නිකුත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් කර තිබෙනවා.

Share This