සහල් අක‍්‍රමිකතා වලට සම්බන්ධ වෙළෙඳුන් 665 ක් අත්අඩංගුවට

සහල් අක‍්‍රමිකතා වලට සම්බන්ධ වෙළෙඳුන් 665 ක් අත්අඩංගුවට

සහල් අක‍්‍රමිකතා වලට සම්බන්ධ වෙළෙඳුන් 665 ක් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සිදු කළ වැටලීම්වල දී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අතර වැඩි මිලට සහල් අළෙවි කළ වෙළෙඳුන් 186 ක්, මිල ප‍්‍රදර්ශනය නොකළ සහ සහල් විකිණීම ප‍්‍රතික්ෂේප කළ වෙළඳුන් 479 ක් වනවා,

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය කළ වැටලීම් 2,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක දී නඩු 22 ක් පනවා ඇති අතර වරදකරුවන් වූවන්ගෙන් රුපියල් ලක්‍ෂ 32 ක දඩ මුදලක් අය කරගෙන ඇති බව ද සඳහන්.

Share This