සංශෝධිත දුම්රිය කාලසටහන ලබන සතියේ නිකුත් වන ලකුණු

සංශෝධිත දුම්රිය කාලසටහන ලබන සතියේ නිකුත් වන ලකුණු

සංශෝධිත දුම්රිය කාලසටහන ලබන සතිය තුළ නිකුත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.

දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.එස් ගුණසිංහ මහතා සඳහන් කලේ කාලසටහන සකස් කිරීමේ කටයුතු අවසන් අදියරට පැමිණ ඇති බවයි.

දුම්රිය වේග සීමා පැනවීමත් සමඟ මෙලෙස කාලසටහන සශෝධනය කිරීමට තීරණය කළා.

Share This