සංක්‍රමණය මානව අයිතියක් ඕනිම කෙනෙක්ට තමන් ජීවත් වෙන තැනට කැමති නැත්නම් යන්න පුළුවන් –  සුරේන් රාඝවන්[VIDEO]

සංක්‍රමණය මානව අයිතියක් ඕනිම කෙනෙක්ට තමන් ජීවත් වෙන තැනට කැමති නැත්නම් යන්න පුළුවන් – සුරේන් රාඝවන්[VIDEO]

Share This