ශ්‍රී ලංකා මාතාව ආර්ථික වැල් පාලමෙන් එගොඩ කරන්න මම ක්‍රියා කරනවා කියලා දැන් ජාත්‍යන්තරම පිළිඅරන් තියනවා – ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ[VIDEO]

ශ්‍රී ලංකා මාතාව ආර්ථික වැල් පාලමෙන් එගොඩ කරන්න මම ක්‍රියා කරනවා කියලා දැන් ජාත්‍යන්තරම පිළිඅරන් තියනවා – ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ[VIDEO]

Share This