ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයෙන් තීරණයක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයෙන් තීරණයක්

රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය දැනට පවතින මට්ටමින් පවත්වාගෙන යාමට එහි මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.

නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය මේ වන විට සියයට 4යි දශම 5 ක් වන අතර නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය දැක්වෙන්නේ සියයට 5යි දශම 5 ක් ලෙසයි.

ඒ අනුව සර්ව ආර්ථික තත්ත්වයන් සහ දේශීය හා ගෝලීය තත්ත්වයන් වල අපේක්ෂිත වර්ධනයන් හොදින් සලකා බැලිමෙන් අනතුරුව මෙම තීරණයට එළඹි බවයි මහ බැංකු මුදල් මණ්ඩලය සඳහන් කළේ.

පවත්නා අඩු උද්ධමන වාතාවරණය සහ උද්ධමන අපේක්ෂාවන් හොදින් ස්ථාපිත වී ඇති වාතාවරණයක් තුළ අඩු පොලී අනුපාත වේගයක් පවත්වාගෙන යාම මෙමගින් අපේක්ෂා කරනවා.

Share This