ශ්‍රී ලංකාව WHO ඉලක්කය අභිබවයි

ශ්‍රී ලංකාව WHO ඉලක්කය අභිබවයි

ජනගහනයෙන් සියයය 50 කට වැඩි පිරිසකට කොරෝනා එන්නත් පූර්ණ වශයෙන් ලබාදීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ඉලක්ක නියමිත කාල විරාමයට පෙර ළඟා කරගෙන ඇති බව එම සංවිධානය ප්‍රකාශ කළා.

සැප්තැම්බර් මාසය අවසන් වනවිට අවම වශයෙන් සිය ජනගහනයෙන් සියයට 10 කට කොරෝනා එන්නත් ලබාදිය යුතු බවටයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සියලු‍ රටවලින් ඉල්ලීමක් කළේ

එමෙන්ම, වසර අවසන් වනවිට ජනගහනයෙන් සියයට 40 ක ප්‍රතිශතයක් හෝ පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක් කළ යුතු බවට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ඉලක්කය වී තිබෙනවා

කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකාව අදාළ ඉලක්ක නියමිත කාලයට පෙර ළඟා කරගෙන ඇති බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලය සඳහන් කළේ.

මෙරට එන්නත්කරණ වැඩසටහනට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ කොවැක්ස් වැඩසටහනේ සහාය ද හිමි වනවා.

Share This