වෛද්‍ය වර්ජනය අත්හිටුවයි

වෛද්‍ය වර්ජනය අත්හිටුවයි

ඉල්ලීමි කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ එම සංගමයේ ලේකම් වෛදය ශෙනාල් ප්‍රනාන්දු මහතා.

Share This