වීසා සහ අනෙකුත් ගාස්තු ඉහලට

වීසා සහ අනෙකුත් ගාස්තු ඉහලට

ද්විත්ව පුරවැසිභාවයට ලබාදීම සඳහා වන ගාස්තු ඉහළ දැමීමට ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබෙනවා.

එම දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම්දෙන්නේ වීසා සහ අනෙකුත් ගාස්තු ද ඉහළ දමා ඇති බවයි.

දෙසැම්බර් 01 වනදා සිට අදාළ ගාස්තු වැඩිවීම සිදුවෙනු ඇති.

Share This