විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ජන්ම දිනය අදයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ජන්ම දිනය අදයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ 55 වන ජන්ම දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා.

1967 වසරේ ජනවාරී මස 12 වෙනි දින කොළඹ දී උපත ලැබූ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා හිටපු ජනාධිපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතාගේ සහ හේමා ප්‍රේමදාස මහත්මියගේ එකම පුත්‍රයායි.

සුභ උපන්දිනයක් විපක්ෂ නායකතුමනි !

Share This