වැට් බද්ද 12% දක්වා ඉහළට

වැට් බද්ද 12% දක්වා ඉහළට

එකතු කළ අගය මත බද්ද හෙවත් වැට් බද්ද 8% සිට 12% දක්වා වැඩි කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

කඩිනමින් සහ ආසන්න කාලීනව හඳුන්වාදීමට යෝජිත බදු සංශෝධන පිලිබඳ අග‍්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ඒකකය නිකුත් කළ විශේෂ නිවේදනයකයි මේ බව සඳහන් වන්නේ.

ඒ අනුව විදුලි සංදේශ බද්ද 11.25% සිට 15% දක්වා වැඩි කිරීමටද යෝජනා කර තිබෙනවා.

එම බදු සංශෝධන වහාම ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය වන පරිදි යෝජිත බදු සංශෝධන ලෙස දක්වා තිබීම ද විශේෂත්වයක්.

වැට් බදු සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තු අනුමැතියට යටත්ව ගැසට් නිවේදනය ද නිකුත් කර තිබෙනවා.

Share This