පොහොර සහනාධාරය වෙනුවට කාබනික පොහොර

192

කාබනික ගොවිතැනේ නියැලෙන ගොවීන්ට පොහොර සහනාධාරය වෙනුවට කාබනික පොහොර මිලදී ගැනිමට හෙක්ටයාරයකට රුපියල් දහඅට දහසක් ලබාදීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ සදහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇති බව සදහන්.
කාබනික ගොවිතැනේ නියැලෙන ගොවීන් දිරිමත් කිරීම මෙහි අරමුණයි.

Your Comments