පොල් මද ආනයනය කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

163

පොල් මද ආනයනය කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට පියවර ගෙන ඇති බව වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය පවසනවා.
ප්‍රමාණවත් පොල් අස්වැන්නක් ලැබීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.
පසුගිය කාලය පුරා පැවති පොල් හිඟය හේතුවෙන් ඉන්දුනීසියාව, පිලිපීනය වැනි රටවලින් පොල් මද මෙට්ටි්‍රක් ටොන් 2000 සක් පමණ ආනයනය කරනු ලැබුවා.

Your Comments