පළතුරු සහ එළවළු විජලනය කර අලෙවි කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක්

245

පළතුරු සහ එළවළු අස්වැන්න වැඩි වශයෙන් ලැබෙන කාලවලදී එම අස්වැන්න අපතේයාම වළක්වා කල් තබා ගැනීම සඳහා විජලනය කර අලෙවි කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය කටයුතු කර තිබෙනවා.

මේ සඳහා විජලන යන්ත්‍ර කිහිපයක් මේ වන විටත් චීනයෙන් ගෙන්වා ඇති බව සඳහන්.

ඉදිරියේදී ජර්මනියෙන් ද එවැනි යන්ත්‍ර ගෙන්වා එළවළු සහ පළතුරු බහුලව වගා කෙරෙන ප්‍රදේශවල ස්ථාපිත කිරිමට නියමිතයි.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සදහන් කළේ විජලන යන්ත්‍ර ආනයනය කරන වගා කරුවන්ට සහන ණය ලබාදිමට කටයුතු කරන බවයි.

Your Comments