නව සංචාරක කලාප කිහිපයක් ඉදිරියේදී

9

නව සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන හය දහසකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මේ වන විට සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය හදුනාගෙන ඇති බව අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසනවා.

එම ස්ථාන නව සංචාරක කලාප ලෙස ඉදිරියේදී ගැසට් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව ද අමාත්‍යවරයා සදහන් කලා.
ඒ අනුව එම ස්ථාන වල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ඉදිරියේ දී පියවර ගනු ඇති.

මහාමාර්ග ග්‍රාමීය මාර්ග හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන, වන ජීවි, සංස්කෘතික හා පලාත් පාලන අමාත්‍යංශ ඒකාබද්ධව මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.

Your Comments