ග්‍රාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කෙරෙන ජාතික වැඩපිළිවෙල

97

ග්‍රාමීය ජනතාව ආර්ථිකමය අතින් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වන ජාතික වැඩපිළිවෙල කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කරන බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන හා ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍ය දිලීප් වෙදආරච්චි මහතා පවසනවා.

ඒ අනුව, අමාත්‍යාංශ හා ආයතනවල සහය ලබාගිනිමින් එම කටයුතු සිදු කරන බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන්නේ.

Your Comments