කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ වර්ධනයක්

8

ඊයේ දිනය තුළ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ වර්ධනයක් දක්නට ලැබුණා.

දිනය අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය දැක්වුණේ 7 දහස් 135 යි දශම 8යි 4 ක් ලෙසයි.

දිනය තුළ කොටස් මිලියන 67 යි දශම 4 ක් හුවමාරු වූ අතර දෛනික පිරිවැටුප දැක්වුණේ රුපියල් මිලියන 1 දහස් 558 යි දශම 2 ක් ලෙසයි.

Your Comments