ආනයනික උඳු බද්ද ඉහළට

76

ආනයනික උඳු කිලෝ ග්‍රෑමයක් සඳහා අය කරන බද්ද රුපියල් 50කින් ඉහළ දැමීමට ජීවන වියදම් කමිටුව තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව ආනයනය කරන ලද උඳු කිලෝවක බද්ද රුපියල් 150ක් වනු ඇති.
දේශීය උඳු වගාකරුවන් දිරිගැන්වීමේ අරමුණින් මෙම පියවර ගෙන ඇති බව සඳහන්.

Your Comments