අමු මිරිස් කිලෝව 700ක් වෙයි

104

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ අමු මිරිස් කිලෝග්‍රෑමයක තොග මිල ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වනවා.
රුපියල් 500 සිට රුපියල් 700 දක්වා මිල ඉහල ගොස් ඇති බව සඳහන්.
අමු මිරිස් කිලෝග්‍රෑමයක සිල්ලර මිල සටහන් වන්නේ රුපියල් දහසක් ලෙසයි.

Your Comments