වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ණය සහනය  දීර්ඝ කරයි.

වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ණය සහනය දීර්ඝ කරයි.

කොරෝනා වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ පුද්ගලයින්ගේ ණය සහනය දෙසැම්බර් 31 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

සංචාරක අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එස්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා පැවසුවේ, හෝටල් ක්ෂේත්‍රයේ මිලියන 300 කට අධික ණය ප්‍රතිශතයක් පවතින බවයි.

බහුතර පිරිසක් වාණිජ බැංකු මඟින් මෙම ණය ලබා ගෙන ඇති අතර එම බැංකුද මේ වන විට මූල්‍ය අර්බුදයකට ලක්ව තිබෙනවා.

මේ අතර මේ වාණිජ බැංකුවල ණය පියවීම සඳහා ලෝක බැංකුවෙන් හෝ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් සහනදායි ණයක් ලබා ගන්නා ලෙස සංචාරක අමාත්‍යංශය මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ඉල්ලීමක් ද කර ඇති බව

Share This