ලෝක වෙළඳපොලේ රන් මිල තවදුරටත් ඉහළ මට්ටමක.

ලෝක වෙළඳපොලේ රන් මිල තවදුරටත් ඉහළ මට්ටමක.

ලෝක වෙළඳපොලේ රන් මිල මේ වනවිට අමෙරිකානු ඩොලර් 1,820 ක් ලෙස සටහන් වනවා.

විශ්ලේෂකයින් පෙන්වා දෙන්නේ තවදුරටත් රන් මිල ඉහළ මට්ටමක පවතිනු ඇති බවයි.

අමෙරිකානු ඩොලරය සහ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ඵලදායීතාව ඉහළ යෑම හේතුවෙන් රන් මිලෙහි සුළු පහත වැටීමක් පසුගිය සතියේ දක්නට ලැබුණා.

Share This