ලෝක වෙළඳපලේ බොරතෙල් මිල ඉහළට.

ලෝක වෙළඳපලේ බොරතෙල් මිල ඉහළට.

ලෝක වෙළඳපලේ බොරතෙල් මිලේ සුළු වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

බ්‍රෙන්ට් වර්ගයේ බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 83 යි දශම 1 යි 6 ක් ලෙස සටහන් වූ අතර ඇමරිකානු ඩබ්ලිව්.ටී.අයි බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 76 යි දශම 3 යි 2 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

Share This