ලෝක විවාහක රූ රැජින ඇමරිකාවේ පැවැත්වීමට තීරණයක්

ලෝක විවාහක රූ රැජින ඇමරිකාවේ පැවැත්වීමට තීරණයක්

2021 ලෝක විවාහක රූ රැජණ තරගාවලිය, ඇමරිකාවේ ලාස් වේගාස්හිදී පැවැත්වීමට තරගාවලි සංවිධායකයන් තීරණය කර තිබේනවා.

එය මීට පෙර පැවැත්වීමට සැළසුම් කර තිබුණේ ශ්‍රී ලංකාවේදීයි.

වසංගතය හමුවේ අදාළ තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකාවේ නොපවත්වන බවත් ලෝක විවාහක රූ රැජණ තරගාවලිය සංවිධානය කමිටුව නිවේදනය කරනවා.

මෙවර එම තරගාවලිය 2022 ජනවාරි 09 වැනිදා සිට 16 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙනවා.

Share This