ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය ගැන විමර්ශනයක් කළ යුතුයි –  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශානක්‍ය රාසමානික්කම්

ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය ගැන විමර්ශනයක් කළ යුතුයි – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශානක්‍ය රාසමානික්කම්

Share This