ලක්මව දියනියෝ විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසමට.

ලක්මව දියනියෝ විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසමට.

මාර්ගගත පරිගණක ක්‍රීඩා අත්හිටුවන ලෙස ඉල්ලමින් ”‍ලක්මව දියණියෝ”‍ ජාතික සංවිධානය විසින් අද විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසමට ලිපියක් භාර දුන්නා.

එහි ජාතික සංවිධායිකා ප්‍රියංගා කොතලාවල මහත්මිය ප්‍රකාශ කළේ මාර්ගගත පරිගණක ක්‍රීඩා සඳහා දරුවන් යොමු වීම මේ වන විට සමාජ ව්‍යසනයක් දක්වා වර්ධනය වී ඇති බවයි.

එම ක්‍රීඩා අත්හිටුවීම සඳහා කඩිනමින් මැදිහත් වන ලෙස ලක්මව දියණියෝ ජාතික සංවිධානය බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීමක්ද කළා.

Share This