රුහුණු ජාතික වනෝද්‍යානයේ පරණ තොටුපොල ජාතික නිවාඩු නිකේතනය විවෘත කෙරේ.

රුහුණු ජාතික වනෝද්‍යානයේ පරණ තොටුපොල ජාතික නිවාඩු නිකේතනය විවෘත කෙරේ.

රුහුණු (යාල) ජාතික වනෝද්‍යානයේ වනජීවින් නැරඹීම සඳහා පැමිණෙන දෙස් විදෙස් සංචාරකයින්ට නවාතැන් ගැනීමේ පහසුකම් සලසමින් පරණ තොටුපොල නිවාඩු නිකේතනය විවෘත කර තිබෙනවා.

වනජීවී හා වනසම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන යටතේ මේ සඳහා වැය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 100 ක්.

රාත්‍රී කාලයේ ඒ අවට සැරිසරණ වනසතුන් පවා නැරඹීමට හැකි නැරඹුම් මැදිරි පහසුකම් ද මෙහි ස්ථාපිත කර ඇති අතර පරණ තොටුපොළ සංචාරක නිකේතනය විවෘත කරමින් අදහස් පළ කළ වනජීවී හා වනසම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා රට තුළ ඩොලර් අර්බුදයක් පවතින බැවින් මෙරටට පැමිණෙන විදේශීය සංචාරකයින් නිවාඩු නිකේතන වෙන් කරනවිට ඩොලර්වලින් මුදල් අය කිරීම සඳහා උපදෙස් දී තිබෙනවා.

එමෙන්ම යාල වනෝද්‍යානයේ වාහන පහසුකම් සපයන සෆාරි රියදුරන් දැනට මුහුණ දී සිටින ඉන්ධන සපයා ගැනීමේ ගැටළුවට වහාම විසඳුම් ලබා දීමටද අමාත්‍යවරයා එකඟත්වය පළ බව සදහන්.

Share This