රියදුරු බලපත‍්‍ර වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ගාස්තුවත් ඉහළට

රියදුරු බලපත‍්‍ර වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ගාස්තුවත් ඉහළට

රියදුරු බලපත‍්‍ර නිකුත් කිරීම සඳහා වන වෛද්‍ය පරික්ෂණ ගාස්තුව ලබන 08 වැනිදා සිට සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

ජාතික ප‍්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය සඳහන් කලේ වෛද්‍ය පරික්ෂණ ගාස්තු සහ ඒ සඳහා භාවිත කරන ද්‍රව්‍ය හා උපකරණවල මිල ඉහළයාම හේතුවෙන් මෙම සංශෝධනය සිදුකළ බවයි.

ඒ අනුව සැහැල්ලු වාහන සඳහා වන වෛද්‍ය පරික්ෂණ ගාස්තුව රුපියල් 1,500 ක් දක්වා ඉහළ නංවා තිබෙනවා.

Share This