රිදුරු බලපත‍්‍ර වල වලංගු කාලය දීර්ඝ කෙරේ

රිදුරු බලපත‍්‍ර වල වලංගු කාලය දීර්ඝ කෙරේ

2022 මාර්තු 31 වනදා සිට 2023 ජූනි 30 වනදා දක්වා කාලය තුළ නිකුත් කර ඇති තාවකාලික රියදුරු බලපත‍්‍ර වසර 2ක් සඳහා වලංගු බව මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කලේ එම කාලය අතර නිකුත් කර තාවකාලික රියදුරු බලපත‍්‍රයක කල් ඉකුත් වන දිනයේ සිට ඉදිරියට වසර දෙකක කාලයක් එය වලංගු බවයි.

Share This