රාජ්‍ය අමාතවරු තොගයක් පත් කරගත්තට, ඇමති මණ්ඩලයත් අලුතෙන් දිවුරුම් දුන්නට මේ අර්බුදය විසඳන්න බෑ – විමල් [VIDEO]

රාජ්‍ය අමාතවරු තොගයක් පත් කරගත්තට, ඇමති මණ්ඩලයත් අලුතෙන් දිවුරුම් දුන්නට මේ අර්බුදය විසඳන්න බෑ – විමල් [VIDEO]

Share This