රසායන ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් ආනයනයට අවසර

රසායන ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් ආනයනයට අවසර

කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් ආනයනය කර, සීමාවන්ට යටත්ව නිකුත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා ප්‍රකාශ කලා.


ඒ කෘෂිකාර්මික බෝගවලට රෝග මගින් සිදුවන හානි වළක්වා ගැනීම සඳහා යි.


අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ මෙරටට අවශ්‍ය කාබනික පොහොර ප්‍රමාණවත් ලෙස මෙරට තුල නිෂ්පාදනය කළ නොහැකි නම් ඒවා ආනයනයට පියවර ගන්නා බවයි.

Share This