රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා දැන් සෙල්ලම් කරන්නේ එතුමා කැමතිම පිට්ටනියේ ඒක තමා ජනාධිපති පුටුව – හරින් ප්‍රනාන්දු[VIDEO]

රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා දැන් සෙල්ලම් කරන්නේ එතුමා කැමතිම පිට්ටනියේ ඒක තමා ජනාධිපති පුටුව – හරින් ප්‍රනාන්දු[VIDEO]

Share This