රටේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් පෙනුනාට ඒ මිනිස්සු ඉල්ලපු සිස්ටම් චේන්ජ් එක නෙවෙයි – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩිලාන් පෙරේරා[VIDEO]

රටේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් පෙනුනාට ඒ මිනිස්සු ඉල්ලපු සිස්ටම් චේන්ජ් එක නෙවෙයි – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩිලාන් පෙරේරා[VIDEO]

Share This