මේ රට ආර්ථික ගැටළුවෙන් ගැලවෙන්න නම් අපනයනය ඉහළට යන්න ඕනි – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එරාන් වික්‍රමරත්න[VIDEO]

මේ රට ආර්ථික ගැටළුවෙන් ගැලවෙන්න නම් අපනයනය ඉහළට යන්න ඕනි – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එරාන් වික්‍රමරත්න[VIDEO]

Share This