මේ රටේ තියන අර්බුදයේ බරපතලකම ජනාධිපතිවරයා තේරුම් ගන්න ඕනි – සරත් ෆොන්සේකා[VIDEO]

මේ රටේ තියන අර්බුදයේ බරපතලකම ජනාධිපතිවරයා තේරුම් ගන්න ඕනි – සරත් ෆොන්සේකා[VIDEO]

Share This