මේ ජාතිවාදියෝ මෙයාලා තමා උතුරේ ප්‍රශ්නේ වවාගෙන කන්නේ – මනූෂ නානායක්කාර රාසමානික්කම් සමඟ පැටලෙයි[VIDEO]

මේ ජාතිවාදියෝ මෙයාලා තමා උතුරේ ප්‍රශ්නේ වවාගෙන කන්නේ – මනූෂ නානායක්කාර රාසමානික්කම් සමඟ පැටලෙයි[VIDEO]

Share This