මේකෙ ඉන්න ආර්යාවන්ට බෑ එලිසබෙත් රැජිණ වෙන්න –  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම

මේකෙ ඉන්න ආර්යාවන්ට බෑ එලිසබෙත් රැජිණ වෙන්න – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම

TAGS
Share This