මෙරට ආයතන විකිණීම සම්බන්ධයෙන් ජනපතිගෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පැහැදිළි කිරීමක්[VIDEO]

මෙරට ආයතන විකිණීම සම්බන්ධයෙන් ජනපතිගෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පැහැදිළි කිරීමක්[VIDEO]

Share This